Strona główna

Strona główna

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Zakład Pogrzebowy

Zdjęcie

województwo: łódzkie
miejscowość: Pabianice
kod pocztowy:  95-200
ulica:  Kilińskiego 57/59
telefon: +48 42 21-51-260


godziny pracy: 
w dni robocze od 800 do 1600w soboty od od 800 do 1400

Całodobowy przewóz ciała osoby zmarłej do chłodni tel: 607-031-100


Szanowni Państwo !


Witamy na naszej podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, który zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

BIP  Ustawa o dostępie do informacji publicznej (143kB)


________________________________________________________________________________________


W Biuletynie publikujemy wyłącznie informacje i kopie dokumentów, które dotyczą spraw publicznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. 

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje MZP, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji MZP powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez MZP w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Miejski Zakład Pogrzebowy w Pabianicach może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:
  • żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych;
  • Miejski Zakład Pogrzebowy nie dysponuje żądaną informacją;
  • istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.
Jak dostarczyć wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Miejskiego Zakładu Pogrzebowego w Pabianicach. w jeden z niżej wymienionych sposobów:
  • przesłać pocztą na adres: Miejski Zakład Pogrzebowy, ul. Kilińskiego 57/59 , 95-200 Pabianice;
  • złożyć osobiście w sekretariacie MZP;
  • przesłać na numer fax: +48 42 21 21 260 ;
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@mzppabianice.pl
Opłaty:

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek MZP ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas MZP może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku MZP, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Tryb odwoławczy:

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji Dyrektora MZP, na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi. 

W przypadku bezczynności MZP wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. 
________________________________________________________________________________________


Udostępniony Państwu Biuletyn Informacji Publicznej spełnia wszystkie wymagania i standardy, jakie dla stron BIP zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

BIP  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (211kB)

Będziemy wdzięczni za wszelkie Państwa uwagi i sugestie kierowane do Redakcji Biuletynu, które mogą się przyczynić do jeszcze lepszego udostępniania posiadanych przez nas informacji publicznych za pomocą strony BIP. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do systematycznego korzystania z jej zasobów.

 

metryczka


Wytworzył: Rafał Kilańczyk (1 lipca 2015)
Opublikował: Jan Adminowicz (1 lipca 2015, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: Rafał Kilańczyk (21 czerwca 2018, 21:26:40)
Zmieniono: Aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 18429